ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
სამომხმარებლო შეთანხმება

აღნიშნული სამომხმარებლო შეთანხმება აწესრიგებს ურთიერთობას MyVideo.GE სერვისის ადმინისტრაციასა და სერვისის მომხმარებლებს შორის ვიდეო მასალისა და ტექსტური შეტყობინების განთავსებასთან დაკავშირებით.

1. სამომხმარებლო შეთანხმების ყველა პუნქტი განკუთვნილია MyVideo.GE -ს ყველა მომხმარებლისა და ავტორისათვის. „ავტორი“ არის პირი, რომელიც საიტზე განსათავსებლად გამოგზავნის ერთ ან რამდენიმე ვიდეორგოლსა თუ ტექსტურ შეტყობინებას.

MyVideo.GE -ს ნებისმიერი სერვისის მოხმარებისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების ყველა პუნქტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ MyVideo.GE სერვისს.

2. მიუხედავად იმისა, რომ MyVideo.GE -ს ადმინისტრაცია ეცდება აცნობოს მოხმარებლებს შეთანხმებაში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, სამომხმარებლო შეთანხმება შესაძლოა შეიცვალოს ადმინისტრაციის მიერ ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე. შესაბამისად, სერვისის გამოყენებისას იხელმძღვანელეთ სამომხმარებლო შეთანხმების უახლესი ვერსიით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მოხმარებლისათვის შემდეგ ბმულზე: http://www.myvideo.ge/?act=inc&p=agreement  

3. MyVideo.GE შესაძლოა შეიცავდეს ბმულებს, რომლებიც მომხმარებლებს მესამე პირთა ვებსაიტებზე გადაამისამართებს. MyVideo.GE არ არის პასუხისმგებელი ამგვარი ვებსაიტების შინაარსზე, მათ მიერ შემოთავაზებულ სერვისსა და მათ სამოხმარებლო შეთანხმებაზე. შესაბამისად, მომხმარებლის ვალდებულებაა საიტის დატოვებისას ყურადღება მიაქციოს და გაეცნოს მესამე მხარის სამომხმარებლო შეთანხმებასა და მოხმარების წესებს.

4. იმისათვის რომ ისარგებლოთ MyVideo.GE-ს მიერ შემოთავაზებული სხვადასხვა სერვისით, მოხმარებელმა უნდა შექმნას საკუთარი ანგარიში. რეგისტრაციისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს ზუსტი და სრული ინფორმაცია.

4.1 დაუშვებელია სხვა მომხმარებლის ანგარიშის ნებართვის გარეშე გამოყენება. მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა აცნობოს MyVideo.GE-ს ადმინსიტრაციას მისი ანგარიშის სხვა პირის მიერ უნებართვოდ გამოყენების შემთხვევაში.

5. ავტორს უფლება აქვს ატვირთოს ნებისმიერი ვიდეორგოლი, რომელიც აკმაყოფილებს სამოხმარებლო შეთანხმებით განსაზღვრულ მორალურ (5.1.) და ტექნიკურ (5.2.) პარამეტრებს და არ არღვევს საავტორო უფლებებს (5.3.), ასევე ეთანხმება MyVideo.GE-ს მოხმარების წესებს.

ვიდეორგოლები განთავსდება საიტზე იმ შემთხვევაში, თუ ავტორი გადმოაგზავნის მათ მოცემული პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. ადმინისტრაციას უფლება აქვს არ განათავსოს ვიდეორგოლი, თუ ის არ პასუხობს მოცემულ მოთხოვნებს.

ვიდეორგოლები განთავსდება საიტზე სამომხმარებლო ინტერფეისით ჩატვირთვის გზით (სამომხმარებლო მენიუს პუნქტი “ვიდეოს დამატება”)

ადმინისტრაციას აქვს უფლება უარი უთხრას ავტორს ვიდეორგოლებისა თუ ტექსტური შეტყობინებების განთავსებაზე, აგრეთვე, ამოიღოს ვიდეორგოლები საკუთარი შეხედულებისამებრ, თუ მათი შინაარსი ეწინააღმდეგება აღნიშნული შეთანხმების მოთხოვნებს. ამავე დროს, ადმინისტრაცია ვალდებული არაა შეატყობინოს ავტორს უარის მიზეზი.

ადმინისტრაცია ცდილობს უზრუნველყოს საიტის შეუფერხებელი მუშაობა, მაგრამ არ იღებს პასუხისმგებლობას ავტორის მიერ განთავსებული ვიდეორგოლების ნაწილობრივი ან სრული დაკარგვის, აგრეთვე, არასაკმარისი ხარისხისა თუ მომსახურების შეფერხების შემთხვევაში.

5.1 ავტორის მიერ საიტზე განთავსებული ვიდეორგოლები არ უნდა შეიცავდნენ:

 • არაკანონიერ, მავნებლურ, მუქარის შემცველ, ზნეობის, პატივისა და ღირსების, მესამე პირთა უფლებებისა და კანონით დაცული ინტერესების შეურაცხმყოფელ, ცილისმწამებლურ მასალებს, მასალებს, რომლებიც არღვევენ საავტორო უფლებებს, ეწევიან ადამიანთა დისკრიმინაციის პროპაგანდას რასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი, სოციალური ნიშნით, ხელს უწყობენ რელიგიური, რასობრივი ან ეროვნებათშორისი შუღლის გაღვივებას, შეიცავენ ძალადობის ან ცხოველების მიმართ არაადამიანური დამოკიდებულების სცენებს და ა.შ.

 • უმცირესობათა უფლებების შელახვას;

 • საკუთარი თავის სხვა ადამიანად ან უსაფუძვლოდ რაიმე ორგანიზაციისა თუ საზოგადოების წევრად, მათ შორის, MyVideo.GE-ს თანამშრომლად, MyVideo.GE-ს მფლობელად წარმოდგენას, აგრეთვე საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას რაიმე სუბიექტების ან ობიექტების თვისებებსა და დახასიათებებთან დაკავშირებით;

 • მასალებს, რომლების გამოქვეყნების უფლება არა აქვს მომხმარებელს კანონისა თუ რაიმე საკონტრაქტო შეთანხმების ძალით;

 • მასალებს, რომლებიც შეხებაშია რაიმე პატენტთან, სავაჭრო მარკასთან, კომერციულ საიდუმლოებასთან, კოპირაიტთან ან მესამე მხარის სხვა კანონიერ საკუთრებასთან თუ საავტორო და მასთან მიახლოებულ უფლებებთან;

 • ადმინისტრაციასთან შეუთანხმებლად განთავსებულ სარეკლამო ინფორმაციას, SPAM-ს, “პირამიდის” სქემებს, “ბედნიერების წერილებს”;

 • მასალებს, რომლებიც შეიცავს ნებისმიერი კომპიუტერული ან ტელესაკომუნიკაციო აღჭურვილობის ან პროგრამების დასაზიანებლად, გასანადგურებლად თუ შესაფერხებლად, არასანქცირებული შეღწევისათვის განკუთვნილ კომპიუტერულ კოდებს, აგრეთვე, კომერციული პროგრამული პროდუქტების სერიულ ნომრებს, ლოგინებს, პაროლებსა და სხვა საშუალებებს, რომლებიც ხელმისაწვდომს ხდის ინტერნეტის ფასიანი რესურსებით სარგებლობას.

 • რაიმე ადგილობრივი, სახელმწიფო ან საერთაშორისო კანონების მიზანმიმართულ თუ შემთხვევით დარღვევას;

 • სხვა მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემთა შეგროვებასა და შენახვას;

 • სარეკლამო, კომერციული ან სააგიტაციო ხასიათის ჩანაწერთა შეუთანხმებელ გადაცემას;

 • ნარკოტიკულ ნივთიერებათა რეკლამას;

 • ვისამე მისამართით უხეში და შეურაცხყოფელი გამონათქვამებისა და წინადადებების შემცველ ჩანაწერებს;

 • პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების შემცველ ჩანაწერებს;

5.2 ავტორს უფლება აქვს ატვირთოს ნებისმიერი ვიდეორგოლი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ტექნიკურ მოთხოვნებს:

 • არის წარმოდგენილი გავრცელებულ ვიდეოფორმატებში (Windows Media Video, Apple QuickTime, MPEG 1-4, DivX, XviD, 3gp).

 • ვიდეორგოლის ჩვენების გვერდი შეიცავს ავტორის ფსევდონიმს (ნიკნეიმს) (ტექსტის სახით).

 • ვიდეორგოლის ზომა არ აღემატება 3GB-ს, ხოლო ხანგრძლივობა 60 წუთს.

 

5.3 ავტორი თანახმაა, რომ მას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა მის მიერ საიტზე განთავსებულ ვიდეორგოლებთან დაკავშირებით. ადმინისტრაციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ვიდეორგოლების შინაარსსა და კანონმდებლობასთან მათ შეუსაბამობაზე, საავტორო უფლებების დარღვევაზე, სასაქონლო ნიშნების, ფირმების დასახელებებისა და მათი ლოგოტიპების არასანქცირებულ გამოყენებაზე, აგრეთვე, საიტზე ვიდეორგოლების განთავსებასთან დაკავშირებით მესამე პირთა უფლებების შესაძლო დარღვევაზე. მესამე პირის მხრიდან ვიდეორგოლის განთავსებასთან გამოთქმული პრეტენზიების შემთხვევაში, ავტორი დამოუკიდებლად, საკუთარი ხარჯით მოაგვარებს აღნიშნულ პრეტენზიებს.

 

6. მომხმარებელს ეკრძალება ვიდეორგოლების გავრცელება სხვა გზით, გარდა MyVideo.GE-ს მიერ შემოთავაზებული გავრცელების საშუალებებისა. მომხმარებელს არ აქვს სხვა მომხმარებლის მიერ ატვირთული ვიდეოს უნებართვოდ გადმოწერისა და საკუთარი არხების საშუალებით მისი ხელახლა გავრცელების უფლება წყაროს მითითების გარეშე.

7. დაუშვებელია MyVideo.GE-ზე დარეგისტრირებული სტანდარტული მომხმარებლის, ბრენდირებული ან პარტნიორული სტატუსის მქონე არხის გაყიდვა და ისჯება გვერდის გაუქმებით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ბოლო ავტორიზაციის გავლიდან 1 წლის განმავლობაში არ გაივლის ავტორიზაციას MyVideo.GE-ზე, ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გააუქმოს აღნიშნული მომხმარებლის ანგარიში.

9. მომხმარებელი ვალდებულია შეატყობინოს ადმინისტრაციას თუკი ვიდეორგოლის განთავსებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ან მესამე პირთა ქმედებებით დაირღვევა მისი უფლებები და ინტერესები. ამისათვის განკუთვნილია მითითება „შეტყობინება“. მსგავსი ვიდეორგოლები კანონიერი მესაკუთრის მოთხოვნისთანავე იქნება ამოღებული ადმინისტრაციის მიერ.

10. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ისეთი ნორმატიულ-საკანონმდებლო აქტების მიღების შემთხვევაში, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეეხება საიტის ფუნქციონირებას, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერი ცვლილებები შეიტანოს საიტის ფუნქციონირებასა და სამოხმარებლო შეთანხმებაში, რათა ეს უკანასკნელი ახალ ნორმებს მიუსადაგოს.

11. სამომხმარებლო შეთანხმების თაობაზე ყველა შესაძლო დავა გადაიჭრება საქართველოს საკანონმდებლო ნორმების თანახმად.


USER AGREEMENT

The user agreement provided below regulates the relationships between the MyVideo.GE service administration and the users of the service about placing the video content and textual notes.

1. Each and every point of the user agreement is meant for every user and author of MyVideo.GE. Authors are the users who send one or more video or a textual note for publishing on the website. While using any service offered by MyVideo.GE, you agree to each and every piece of the agreement. Otherwise, please do not use MyVideo.GE service.

2. Despite the fact that MyVideo.GE administration tries hard to notify the users about the changes made to the user agreement, there may still be the cases that the agreement is altered without any notice. So please use the most up to date version of the user agreement while using the service, which is available for every user at: http://www.myvideo.ge/?act=inc&p=agreement

3. MyVideo.GE may contain the external links which redirect the users to the third-party websites. MyVideo.GE is not responsible for the content and service offered by these websites, as well as the user agreement they guide with. So, it is user’s responsibility to be cautious while leaving MyVideo.GE and be aware of the rules and privacy policy of the third-party websites.

4. For being able to use the services offered by MyVideo.GE, the user should create her own account. While registration, the user should provide accurate and complete information.

4.1.You may never use another's account without permission. You must notify MyVideo.GE administration immediately of any breach of security or unauthorized use of your account.

5. Authors have the permission to upload any video content, which does not violate the general principles of the user agreement, along with the moral (5.1) and technical (5.2) requirements defined by the user agreement. Video content will be uploaded and published on the website if the author sends them in agreement with the provided requirements. The administration has the right to reject any video or textual content if the unconformity with the rules occurs in any way.

The video content will be placed on the website via the user interface uploader found in the user menu.

MyVideo.GE administration has the right to reject or remove the content based on its own opinion, if the content violates the rules of the agreement. Therefore, the administration is not obliged to provide the explanation of the reasons for rejection.

Regardless the fact that MyVideo.GE administration does its best to provide the smooth and uninterrupted functionality of the service, the administration removes the responsibility for losing the video content completely, or partially, as well as for quality and service issues.

5.1.The video content uploaded by the user should be free of:

 • Pornography or sexually explicit content, as well as illegal, wrecking, impolite or insulting material, any kind of racist comments, drug abuse, under-age drinking and smoking appeal, human or animal violence. The authors should respect copyright and only upload the content that they are authorized to use.
 • Minority abuse in any form.
 • Pretending to be the other person, or the part of any organization or community, including the staff membership or ownership of MyVideo.GE. The content should not mislead the audience about the attributes of anyone or anything.
 • Material, that is not eligible for publishing by the law or any other contract form.
 • Materials that concern the patents, copyright issues, trademarks, business secrets or the legal property of third-parties.
 • Spam, scam or any advertising material used without consulting the MyVideo.GE administration.
 • Materials containing information about any kind of damage to telecommunication or computer systems, equipment or programs. These include the codes, private data, serial numbers or passwords for non-sanctioned usage of paid internet resources.
 • Any accidental or intended violation of local, state or international laws.
 • Gathering and storing the personal data of other users.
 • Advertising, commercial or propagandist material without the permission.

5.2. The video content uploaded by the user should satisfy the following technical requirements:

 • It should be supported by any of the widely prevalent video formats (Windows Media Video, Apple QuickTime, MPEG 1-4, DivX, XviD, 3gp).
 • The viewing page of the video contains the nickname of the author in a textual form
 • The size of the video file does not exceed 3GB, and the duration is less than 60 minutes.

5.3.The author agrees that she takes the full responsibility of the video files uploaded on the website. The administration is not in charge of the content of the video, and therefore removes the responsibility if any kind of violation occurs with the legislation, copyright issues, unauthorized use of trademarks and logos, as well as the violation of third-party rights. In case of any reports from the third-parties against the video uploaded by the user, the user is in charge of solving it with the own effort and resources.

6. It is illegal to share the videos in any way other than the sharing options suggested by MyVideo.GE. The user has no right to download and re-upload the video of another author without permission and indication of the source.

7. It is illegal to sell a MyVideo.GE user account, branded channel or a channel with a partner status. Any action suspended being for sale will be deactivated.

8. If, a user does not log in on MyVideo.GE for a year after the last authorization, the administration as the right to deactivate the user’s account.

9. The user must notify the administration if the video uploaded on the website by the administration or any other user violates her rights. There is a report button for such cases. The video will be immediately removed by the administration.

10. In case of the changes to the normative or legislative acts made by the Georgian government concerning the functionality of the website directly or partially, the administration has the right to make necessary changes in website functionality in order to match it with the new legislation.

11. Any kind of dispute concerning the user agreement will be solved according to the Georgian legislation.